ikl-interkulturell-Léiere fir e bessert Zesumeliewen-Apprendre à vivre ensemble-Learning to live toghether

Interkulturell Kompetenze fir d’Schoulpersonal

Den 19. an 20. Januar bidde mir iwwert den IFEN eng Formatioun iwwer interkulturell Kommunikatioun, a kulturell Ënnerscheeder a Relatioun mat der Bildung an Erzéiung un, déi sech un d’Personal aus de Schoule riicht.

D’Zil vun dëser Formatioun ass et, fir mat villen involvéierten Akteuren, wéi z.B. Médiateurs interculturels, ze kucken, wat d’Erausfuederungen am Kontakt mat auslänneschen Elteren sinn, a Léisungen auszeschaffen. Weider Informatioune fannt Dir op: https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation…

A propos de l'auteur